எட்டு வழி சாலையில் புல்லட் வேகத்தில் சீறி பாய அமெரிக்காவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யபட்ட நவீன பஸ்!!!

Spread the love
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *