பொது இடை வெளி:- கவிதை

Spread the love

பொது இடைவெளி
வேண்டும் இடைவெளி
வாகனங்களுக்கு இடையே
வேண்டும் இடைவெளி
குழந்தை பெறுவதிலும்
என்று அரசு
முரசறையாமல்
சொன்னதைக்
கேட்ட மக்கள்
இன்று இடைவெளி
கொடுக்க
மறுக்கின்றனர்
சமூகத்தில்
குற்றங்கள் புரிவதில்
போட்டி போட்டு
சமூக இடைவெளியில்
மனிதர்களை விட்டு
விலகி
குற்றங்களோடு பழகி
கொலைக்கும்
கொள்ளைக்கும்
ஒழுக்கக் கேட்டிற்கும்
நெருங்கி வாழ்கின்ற
கொடூரர்களுக்கே
வேண்டும்
பொது இடை வெளி

ராகவி சென்னை

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *