கவிதை

நண்பர்கள் தினம்

Spread the love

மாதா பிதா
குரு தெய்வம் என
பட்டியல் இட்டவர்கள்
மறந்தே போனார்கள்
நட்பு என்பதனை
உலகின் ஜந்தாவது
அதிசியம் நட்பு
சாதியும் மதங்களும்
தோற்று போகின்றன
நல்ல நட்பின் முன்
நான் நானாக இருப்பதை விட
நாமாக சேர்த்து வைப்பதே நட்பு

எனக்கு நல்ல நண்பர் கலை அறிமுகம் செய்து இன்று வரை தொடர்வதற்கு அருள் தந்த இறைவனுக்கு நன்றி

இந்திரா நாராயணசாமி திருச்சி

Print Friendly, PDF & Email
idimurasutv
idimurasuTv please share
https://idimurasutv.com